İtfaiye Müdürlüğü

Ana Fonksiyonu:

İlgi: Mevzuatın, ilgili Bakanlıklar ve Belediye Başkanlığı, genelge, bildirici, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde, yöneticilik görevlerini yerine getirmek, Müdürlüğe bağlı servisleri görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi içindeki tedbirleri almak, Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları hazırlamak, bu raporları hazırlamak için inceleme ve araştırmalar yapmak. 

İlgili Servisler : 

Sivil Savunma Servisi 

Müdürlüğün Görevleri : 

21/10/2006 Tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazete Yönetmeliğine göre :

1.Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,

2. Her Türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak.

3.      Su baskınlarına müdahale etmek.

4.      Doğal afetler olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak.

5.      12.06.2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak.

6.      05.06.1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan İtfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak.

7.      Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak.

8.      Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç- gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak.

9.      Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek.

10.      Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek.

11.      Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak.

12.      İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek.

13.      şyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek.

14.      Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

Sivil Savunma Servisi :

1.      Savaşta, afetlerde ve büyük yangınlarda; halkımızın can ve mal kaybının en aza indirilebilmesi için gerekli tüm silahsız, koruyucu ve kurtarıcı önlemleri kapsayan sivil savunma hizmetlerinin, belediyemiz bünyesinde hazırlanması, planlanması ve yürütülmesi,

2.      Koruyucu güvenlik önlemleri çerçevesinde; personel güvenirliliği, fiziki güvenlik önlemleri, nöbet hizmeti, sabotaj ve terör olaylarından, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerden korunma, konularında başkanlık makamı adına talimat, yönergesi plan vb. dökümanların hazırlanarak ilgili birimlere ulaştırılması,

3.      İlimiz top yekün sivil savunma hizmetleri çerçevesinde sürekli olarak; sivil savunma, 24 saat devamlı çalışma, alarm iş takvimi savaş hasarı onarım, personel ve araç erteleme işlemlerindeki planlamaların yapılması,

4.      Yangından korunma hizmetleri konusunda ki döküman  hazırlanması yanında, yangın önleme tedbirlerinin uygulanması,

5.      Yoğun yağış alan ilimizde vuku bulabilecek sel, toprak kayması, dere ve akarsu taşkınlıklarından meydana gelebilecek doğal afetlerle mücadele ile ilgili hazırlık çalışmalarının sürekli ve etkili yapılması,

6.      Sivil Savunma Koruyucu güvenlik, seferberlik ve savaş hazırlıkları hususlarında mevcut planların incelenmesi ve güncel halde tutulmasının sağlanması,

7.      Sivil Savunma malzeme ve teçhizatlarının sağlanması,

8.      İl Sivil Savunma Müdürlüğü ve kriz yönetim merkezleri ile birlikte hareket etme, Sivil Savunma ile ilgili mevzuatları, yayınları, emirleri izleme ve Sivil Savunma planlarını yapmak.